ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ ΣΧ.ΕΤ. 2021-2022

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 11:43

Θα βρείτε ως συνημμένα, τους προσωρινούς πίνακες των μορίων Γενικών Μεταθέσεων καιαιτήσεωνμετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ σχολικού έτους 2021-2022.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 17/12/2021 και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mailτου 1ου εγγράφου.